Belangrike datums in ons geskiedenis

1842 — Suikerbosrand (later Heidelberg) is slegs die oostelike wyk van die N.G. Gemeente Mooirivier te Potchefstroom, ‘n gemeente gestig deur Ds. Daniël Lindley. Die gemeenskap van Suikerbosrand word af en toe per ossewa vanuit Potchefstroom vir troues, doop, katkisasie en nagmaal bedien.

1865 — Stigting van ons gemeente in die voorkamer van ene Jacob Mare op die plaas Eendracht.

1866 — Stigting van die dorp Heidelberg deur Heinrich J.F. Ueckermann wat die dorp na sy tuisdorp in Duitsland vernoem.  Die stigting word op 28 Maart 1866 goedgekeur en geproklameer.

1885 — Vereniging van die Nederduits Hervormde Gemeente en die Nederduits Gereformeerde Gemeente en die stigting van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk (ook bekend as die Verenigde Kerk).  Dienste word in die Kruiskerk, Voortrekkerstraat gehou op dieselfde terrein waar die Klipkerk vandag staan.  Die eerste leraar was Ds. N.G. van Warmeloo met sy gade as orreliste.

1888 — Skeiding tussen die Verenigde (N.G of G. Kerk) en die Hervormde Kerk.  Ds. Van Warmeloo dien steeds as leraar van die N.G. of H Kerk terwyl sy vrou en dogters by die Hervormde Kerk aansluit.

1889 — Op 24 Oktober word ‘n boukontrak aangegaan vir die bou van ‘n kerk met 800-900 sitplekke teen ‘n koste van 14975 pond.

1890 — Hoeksteenlegging van die kerk deur Kmndt-Genl. P.J. Joubert, vise-president van die Zuid-Afrikaanse Republiek.

1891 — Die Klipkerk word gebou en op 13 Maart ingewy deur Ds. N.J. van Warmeloo.  President Paul Kruger skenk 100 pond vir die bou van die kerk en sitplekke van die kerk word aan gemeentelede verhuur om die bouskuld te delg.

1902-1906 —  Die kerk se kelder word as klaskamer gebruik om Afrikanerkinders te onderrig.

1903 — ‘n Begrafnisdiens word gehou om die 77 Afrikanerkrygers wat tydens die Anglo Boere Oorlog gesneuwel het, te vereer.  Stigting van die Laer Volkskool.

1907 — Inwyding van die Volkskoolgebou en die Gedenksaal op 11 Januarie.  Mnr F.J. Bezuidenhout, sy broer mnr W.W.J.J. Bezuidenhout en hulle swaer, Mnr C.F.J. Meyer rig die skool en die saal op en skenk albei geboue en die erf aan die kerkraad.  Die hoeksteen word deur die voormalige visie-president, A.W. Burger, gelê.

1909 — Stigting van die Heidelbergse Onderwyskollege.

1909 — As gevolg van swak bouwerk en ‘n besondere nat reënseisoen, stort die kerktoring tydens ‘n besige katkisasieweek ineen.  Gelukkig gebeur dit in die etensuur toe niemand naby is nie en val die toring weg van die gebou af sodat die gebou nie beskadig is nie.  Ds. A.J. Louw en enkele kerkraadslede het dieselfde oggend nog in die toring opgeklim om ondersoek in te stel.

1911 — Die herboude toring word ingewy met Ds. J.D Kastell van Ficksburg wat die inwydingsdiens waarneem.

1925 — Klein bekertjies word vir die eerste keer by die nagmaal gebruik.

1941 — Die kerkperseel word omhein.  Die stewige muur met die sierlike traliewerk (soos dit vandag nog pryk) word deur Gerhard Moerdyk ontwerp en op 26 April ingewy met ‘n diens gelei deur Ds. P.J. Viljoen.  Die tuin word deur Dr. en Mev. A.E. Faul Bosman uitgelê.

1954 — Vernuwing en vergroting van die Klipkerk.  Die klip preekstoel word vervang met ‘n laer hout preekstoel, die beligting word verbeter, die sinkdak word vervang met ‘n leiklipdak en die westelike ingangsportaal word in ‘n moederskamer omskep.  Die gallery word ingebou om meer sitplek te bied omdat die kerk te klein geword het vir die talle en die koshuiskinders.  Die feestelike inwyding vind op 13 en 14 Maart plaas.  Mej. M.M. Joubert, kleindogter van genl. P.J. Joubert, oorhandig die troffel waarmee haar oupa in 1890 die hoeksteen van die kerk gelê het aan die kerkraadvoorsitter.

1959 — Hoër Volkskool se koshuise Concordia, Excelsior en Transvalia wat sedert die stigting van die skool in 1915 aan die kerk behoort het, word aan die Provinsiale Administrasie oorgedra ten spyte van sterk teenkanting van die destydse leraar, Dr. A.E. Faul Bosman. In 1959 vier die Heidelbergse Onderwyskollege sy vyftigste bestaansjaar. Die kollege het ook uit die kelderkamer van die kerk ontstaan.

Concordia  Excelsior

Transvalia

1962 — Die A.J. Louwsaal, die kantore, kombuis en toilette word na die oggenddiens op 11 Februarie in gebruik geneem.

1965 — Eeufees!  Die 100-jarige bestaan van die gemeente word feestelik gevier.  ‘n Gedenkplaat word deur die destydse eerste minister, Dr. H.F. Verwoerd, na die gedenkdiens op 27 Junie, onthul.  Hierdie gedenkplaat is sedertdien deur diewe verwyder.

1967 — ‘n Donker jaar vir die Klipkerk.  Die gemeente Suikerbosrand stig op 17 Maart van die moedergemeente af.  Die Heidelbergse Onderwyskollege sluit die einde van die jaar.  In die koue nag van 6-7 Augustus ontstaan ‘n brand in die kerk.

1968 — Teen ‘n koste van R33 000 word die skade herstel en die gebou word weer op 28 Januarie met ‘n dank- en toewydingsdiens in gebruik geneem.

1971 — Op 5 Mei word die Klipkerk deur die Historiese Monumentekommissie as ‘n historiese gedenkwaardigheid verklaar.

1990 — Omvattende herstelwerk aan die kerk.  Die verweerde sandsteenbouklippe word met klipwerk uit die oorspronklike steengroef as die oorspronklike klipwerk vervang.  Die leiklipdak word weer met ‘n sinkdak en nuwe geute vervang.  Die orrel word versterk en vorentoe geskuif met die speeltafel onder waar die vandag nog is.

2002 — Onder leiding van die Ds. C. Oberholzer en Ds. D le Roux word bypassende klipwerk om die ligte wat snags op die kerk skyn gebou.  Die keldersaal (die destydse “Grot van Abdulla” en later die A.G. Vissermuseum) word in ‘n netjiese ontspanningsaal en vergaderplek omskep.  Die groot kerkraad word met ‘n kleiner kerkraad vervang.

2004 — Skoonmaak en opknapping.   Die kerk word uitgeverf, die banke geskuur, die ligte vervang en ‘n platform in die liturgiese ruimte voor die preekstoel aangebring.  Die vloer word met wynrooi tapyte bedek.

2005 — Feesjaar: 140-jarige bestaan.  ‘n Gemeentebraai, ‘n inspirerende boodskap deur Prof. Piet Meiring, ‘n besoek en optrede deur die Oos-Randse Jeugorkens en ‘n feestelike basaar kenmerk die vieringe.

—         Aksie Jubilatum: soos wat daar talle aksies en verenigings vir die jeug is, word daar ook o.l.v. Ds. C. Oberholzer ‘n aksie vir ouer lidmate bo 55 jaar gestig.  Die senior lidmate kom op ‘n maandelikste basis gesellig byeen of interessante uitstappies word onderneem.  Hulle gaan ook jaarliks op een of ander toer.  So is toere na die Oos-Vrystaat, die Wildtuin, George, Hermanus en Badplaas reeds onderneem.

—         ‘n Bybelskool word in die lewe geroep waar die Bybel elke Dinsdag om 9 uur en 18:30 in die aand, vir diegene wat werk, intensief en vrugbaar bestudeer word

 

—         Netjiese en ordelike parkering om die kerk met eredienste en ander geleenthede: die hele terrein word met plaveisel bedek en parkeerplekke afgemerk terwyl die tuine herontwerp word.  Weg is die stof, die modder en die slordige gras, ook die rond en bont-parkering.

2010 — Ds Bennie de Klerk neem die leisels by Ds D le Roux oor. Alternatiewe bediening en begeleiding tydens die erediens word ingebring.  Weg is die stywe en stroewe eredienste van weleer toe ‘n laggie of ‘n tikkie gemoedelikheid nie aanvaarbaar was nie.  Daar is besluit om ten minste een keer per maand tydens die diens ander instrumente soos die klavier en kitare te gebruik om die sang te begelei.  ‘n Poppekas word ook af en toe ingespan tydens, veral, kinderdienste.

—         Kinderkrans word vervang met “Klippies” ‘n jeuggroep vir die laerskoolkinders wie Sondae middae bymekaar kom en spelenderwys meer van God leer met die SJA net daarna.

  

2014 — Ds Alta Geldenhuys word aangestel as hulpleraar en word so die eerste vroue predikant in die Klipkerk se geskiedenis! Nuwe toilette word by die A.J. Louw saal aangebou terwyl die ou toilette in kantore omskep word.  Die ou toilette is, veral tydens byeenkomste soos ‘n basaar, verskeie groot geleenthede en gemeente aksies met baie mense, nie meer toereikend nie en is ook nie rolstoelvriendelik nie.  Die aanbouing huisves ook ‘n stoor- en ‘n koelkamer. ‘n Addisionele kantoor word ook by die hoofingang gebou. 

2015 — Die Klipkerk skakel in by ‘n landswye filmteaterprojek genaamd “CrossKine” en word so deel van ‘n wonderlike bedieningsgeleentheid deur 2 sondagaande per maand ‘n geestelike film in die kerk te vertoon.  ‘n Regte “fliekteater” gevoel word geskep deur selfs popcorn en koeldrank te verkoop.

—          Die Klipkerk gemeente vier 150 jaar van genade!  Die 150 jarige feesvieringe skop af met die jaarlikse basaar in Augustus met gospel sanger Rudi Muller wat die mense trakteer met sy sang.  ‘n Feestelikheid met ‘n “antieke/vintage” tema en heerlike kosstalletjies, vleis, koek en vele meer word beplan vir die dag.  Geskiedkundige inligtingstoere gaan ook in die kerkgebou plaasvind. Sondagaand, 2  Augustus word ‘n spesiale kooraand beplan, Vrydag, 14 Augustus vier ons fees met ‘n reuse bring en braai geleentheid en ‘n spesiale langtafel gaan in die parkeerterrein gedek  word vir ‘n heerlike gesellige saamkuier.  Sondag 16 Augustus sluit ons die feesvieringe af met ‘n nagmaalsfees en van die gedenksteen.

Soli Deo Gloria – Aan God alleen die eer!!


Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

Wil jy kennisgewings ontvang vanaf NG Heidelberg?    JA NEE